سد نعمت‌آباد

وضعیت پروژه: انجام نشده

1- مشخصات كلى طرح
      • كارفــرما: وزارت نیرو، شرکت آب منطقه‌ای همدان
      • محل طرح: استان همدان، شهرستان اسدآباد، روستای نعمت‌آباد
      • پیامدهای تبعی: اسکان عشایر، توسعه‌ی اشتغال، کنترل جریان سطحی، کنترل سیلاب، جلوگیری از مهاجرت مخرب
      • اهداف اصلي:
      - تنظیم و بهبود آبیاری در 450 هکتار اراضی دشت اسدآباد
      - تامین نیازهای محیط‌ زیست

      • تاريخ‌ها:
      - مطالعات مرحله شناخت و اول: مهر 1376 الی اردیبهشت 1379
      - مطالعات مرحله دوم: پاییز 1380 الی بهار 1382
      - بازنگری اول: شهریور 1386 الی 1387
      - بازنگری دوم: مرداد 1393 الی بهمن 1393
 2- مشخصات فنى
      • نام رودخـانه: شهاب از سرشاخه‌هاى رود کرخه
      • آبدهى سالانه رودخانه: 3/1 ميليون متر مكعب
      • نــوع سد: خاکی همگن
      • ارتفاع سد (با احتساب دیوار موج برگردان): 21/7 متر از روى بستر و 22/7 متر از پى سنگی
      • حجم خاكريزى بدنه: 0/83 ميليون مترمكعب
      • حجم مفيد و كـل: 4/3 و 4/6 ميليون مترمكعب
      • نوع سرريز: کالورت روی بدنه‌ی سد
      • ظرفيت تخليه سرريز:51 مترمكعب بر ثانيه
      • نوع سيستم انحراف: فرازبند و مجرای آبگیر فولادی
      • ظرفيت انحراف آب: 72 مترمكعب بر ثانيه
      • ظرفيت مجرای آبگير: 0/5 مترمكعب بر ثانيه
      • ظرفيت مجراى تخليه تحتاني: 3/0 مترمكعب بر ثانيه