سد زنوز

وضعیت پروژه: انجام شده

1- مشخصات كلى طرح
      • كارفــرما: وزارت نيرو، شركت آب منطقه‌اى آذربايجان شرقى
      • محل طرح: استان آذربايجان شرقى - 100 كيلومترى شمال غربى تبريز و در 4 كيلومترى شهر زنوز
      • دامنه‌ى خدمات: مطالعات مراحل توجيهى، طراحى تفصيلى، نظارت عاليه و مقيم بر اجراى طرح
      • اهداف اصلي:
      - توسعه كشاورزى در نزديك به 1600 هكتار از اراضي(با بهره‌گيرى همزمان آب مخزن سد و حوزه‌ى آبريز مياني)
      - بهبود كشاورزى در نزديك به 400 هكتار از اراضى
      - تامين آب مورد نياز شرب دراز مدت شهر زنوز به ميزان 40 ليتر در ثانيه
      • تاريخ‌ها:
      - مطالعات توجيهى از سال 1375 تا سال 1377
      - مرحله‌ى طراحى تفصيلى از سال 1377 تا سال 1379
      - فاز اجرايى از سال 1380 تا سال 1384
2- مشخصات فنى
      • نام رودخـانه: زنوز
      • آبدهى سالانه رودخانه: 11 ميليون مترمكعب 
      • نــوع سد: سنگريزه اى با هسته ناتراواى مركزى رسى
      • ارتفاع سد: 59 متر از روى بستر و 60 متر از پى
      • حجم خاكريزى بدنه: 55/0 ميليون مترمكعب
      • حجم مفيد و كـل مخزن: 8/5 و 9/5 ميليون مترمكعب
      • نوع سرريز: جانبى آزاد
      • ظرفيت تخليه سرريز: 373 مترمكعب بر ثانيه
      • نوع سيستم انحراف: يك مجموعه گالرى كندوپوش به ابعاد داخلى 8/1×5/1 متر در بالادست و 1/3×3/2 متر در پايين‌دست به طول 263 متر و فرازبندى خاكى به ارتفاع 12 متر
      • ظرفيت انحراف آب: 21 مترمكعب بر ثانيه
      • ظرفيت مجراى آبگير: 4/1 مترمكعب بر ثانيه
      • ظرفيت مجراى تخليه تحتاني: 4/2 مترمكعب بر ثانيه
      • هزينه كل اجراى طرح: 34 ميليارد ريال بر مبناى نرخهاى سال 1380