سد یامچی

وضعیت پروژه: انجام شده

1- مشخصات كلى طرح
      • كارفــرما: وزارت نيرو، شركت سهامى آب منطقه‌اى اردبيل
      • محل طرح: استان اردبيل - 25 كيلومترى شهر اردبيل
      • دامنه‌ى خدمات: مطالعات مراحل توجيهى، طراحى تفصيلى، نظارت عاليه و مقيم بر اجراى طرح
      • اهداف اصلي:
      - تأمين نيازهاى كشاورزى در 13000 هكتار اراضى توسعه به روش آبيارى بارانى و 2000 هكتار اراضى بهبود به روش آبيارى سطحى
      - تأمين 5/15 ميليون مترمكعب در سال حقابه اراضى آبى كنونى آبخور بالخلي‌چاى 
      - امكان‌‌بخشى به تأمين قسمتى از مصرف شهرى اردبيل به ميزان حدود 20 ميليون مترمكعب در سال 
      - تأمين نياز حفظ محيط زيست رودخانه به ميزان حداقل 5/1 ميليون مترمكعب در سال
      - ايجاد جاذبه‌هاى سياحتى شهرى با عبور حدود 1 مترمكعب برثانيه آب در بالخلي‌چاى از داخل شهر اردبيل در فصل نيازهاى زراعى (منطبق بر فصل گردشگري)
      • تاريخ‌ها:
      - مطالعات توجيهى از سال 1371 تا سال 1374
      - مرحله‌ى طراحى تفصيلى از سال 1375 تا سال 1380
      - فاز اجرايى از سال 1375 تا سال 1383
2- مشخصات فنى
      • نام رودخـانه: يامچى
      • آبدهى سالانه رودخانه: 90 ميليون مترمكعب
      • نــوع سد: خاكى با هسته ناتراواى رسى ميانى
      • ارتفاع سد: 61 متر از روى بستر و 67 متر از پى
      • حجم خاكريزى بدنه: 7 ميليون مترمكعب
      • حجم مفيد و كـل مخزن: 80 و82 ميليون مترمكعب
      • نوع سرريز: جانبى با دهانه اوجى شكل بتنى
      • ظرفيت تخليه سرريز:1620 مترمكعب بر ثانيه
      • نوع سيستم انحراف: دو رشته تونل به قطر 16/3 در جناح چپ سد (تونل اول به طول 450 متر جهت انحراف و آبگيرى و تونل دوم به طول 430 متر جهت انحراف و تخليه تحتاني)، در تلفيق با فرازبند به ارتفاع 12 متر و نشيب‌بند به ارتفاع 5/4 متر 
      • ظرفيت انحراف آب: 120 مترمكعب بر ثانيه
      • ظرفيت مجراى آبگير: 11 مترمكعب بر ثانيه
      • ظرفيت مجراى تخليه تحتاني: 40 مترمكعب بر ثانيه
      • هزينه كل اجراى طرح: 368 ميليارد ريال بر مبناي نرخهاي سال 1386