سد ستارخان

وضعیت پروژه: انجام شده

1- مشخصات كلى طرح
      • كارفــرما: وزارت نيرو، شركت آب منطقه‌اى آذربايجان شرقى
      • محل طرح: استان آذربايجان شرقى - 15 كيلومترى شهر اهر
      • دامنه‌ى خدمات: مطالعات مراحل توجيهى، طراحى تفصيلى، نظارت عاليه و مقيم بر اجراى طرح
      • اهداف اصلي:
      - تأمين آب شرب و بهداشتى و صنعتى شهرستان اهر 
      - تأمين آب زراعى حدود 000/11 هكتار از اراضى پايين‌دست سد.
      - جلوگيرى از خروج و تخليه 60 ميليون متر مكعب آب در سال از مرزهاى كشور
      • تاريخ‌ها:
      - مطالعات توجيهى از سال 1368 تا سال 1372
      - مرحله‌ى طراحى تفصيلى از سال 1372 تا سال 1376
      - فاز اجرايى از سال 1372 تا سال 1381
2- مشخصات فنى
      • نام رودخـانه: اهرچاى
      • آبدهى سالانه رودخانه: 92 ميليون مترمكعب
      • نــوع سد: خاكى با هسته رسى ناتراوا 
      • ارتفاع سد: 59 متر از روى بستر و 74 متر از پى
      • حجم خاكريزى بدنه: 6/2 ميليون مترمكعب
      • حجم مفيد و كـل مخزن: 7/122 و 131 ميليون مترمكعب
      • نوع سرريز: جانبى خارج ازجسم سد
      • ظرفيت تخليه سرريز: 1275 مترمكعب بر ثانيه
      • نوع سيستم انحراف: يك رشته تونل به قطر 5/5 متر در جناح راست سد در تلفيق با فراز بند به ارتفاع 15 متر و نشيب‌بند به ارتفاع 3 متر 
      • ظرفيت انحراف آب: 183 مترمكعب بر ثانيه
      • ظرفيت مجراى آبگير: 8/7 مترمكعب بر ثانيه
      • ظرفيت مجراى تخليه تحتاني: 80 مترمكعب بر ثانيه
      • هزينه كل اجراى طرح: 8/22 ميليارد ريال بر مبناي نرخهاي سال 1372