انتقال آب از چشمه كوهرنگ به شهركرد

وضعیت پروژه: انجام شده

1- مشخصات كلى طرح
      • كارفــرما: وزارت نيرو، شركت آب منطقه‌اى چهامحال و بختيارى
      • محل طرح: استان چهامحال و بختيارى 
      • دامنه‌ى خدمات: مطالعات مرحله توجيهى طرح آبرسانى شهركرد و مراحل طراحى تفضيلى، نظارت عاليه و مقيم بر اجراى طرح انتقال آب از چشمه كوهرنگ
      • اهداف اصلي: طرح انتقال آب از چشمه كوهرنگ به شهركرد، فارسان، بابا حيدر و ... با هدف تأمين بخشى از آب شرب مورد نياز شهرها و روستاهاى مسير خط انتقال 
      • تاريخ‌ها:
      - مطالعات طرح آبرسانى شهركرد از سال 1369 تا سال 1377
      - مطالعات طرح انتقال آب از چشمه كوهرنگ از سال 1378 تا سال 1381
      - فاز اجرايى از سال 1379 تا كنون
      2- مشخصات فنى
      • منبع تامين آب: چشمه كوهرنگ در فاصله95 كيلومترى شمال غرب شهركرد، در بخش مركزى شهرستان كوهرنگ و در دامنه شرقى زردكوه بختيارى 
      • نقطه‌ى تحويل آب: مخزن 20،000 مترمكعبى شهركرد 
      • سال هدف طرح: سال 1402
      • ظرفيت خط انتقال: 560 ليتر بر ثانيه
      • نحوه¬ى انتقال: ثقلى با اختلاف تراز 480 متر
      • اجزاى اصلى طرح:
      - سيستم آبگيري: سازه زيرزمينى آبگير به منظور جمع‌آورى و انتقال آب از حوضچه طبيعى چشمه كوهرنگ، در جناح چپ چشمه به صورت احداث يك شفت قائم با قطر دايره داخلى معادل5/3متر و عمق تقريبى 16 متر و دو شفت افقى آب‌آور و آب‌بر با قطر تمام شده 1 متر و طول جمعاً حدود50 متردر نظر گرفته شده اسـت.
      - خط لوله انتقال آب: خط لوله انتقال آب ازچشمه كوهرنگ به شهركرد به طول معادل 96 كيلومتر است. قطر لوله در39 كيلومتر ابتداى مسير 1000 ميليمتر (14 كيلومتر چدنى و 25 كيلومتر فولادي) و در57 كيلومتر مابقى 700 ميليمتر (6 كيلومتر چدنى و 51 كيلومتر فولادي) به‌همراه 10 كيلومتر لوله‌هاى به قطر‌هاى 400 و 500 ميلي‌متر براى خطوط برگشتى و بين مخازن شهر كرد مي‌باشد.
      - تونل انتقال آب، جهت برقرارى امكان انتقال ثقلى آب، تونلى به طول حدود 1100 متر با پوشش بتنى و قطر 8/2 متر، در بالادست و به موازات تونل اول کوهرنگ در کوه كاركنان در نظر گرفته شده است.
      - مخازن ذخيره و تعادل و ساختمانهاى جنبى، مخزن مركزى ذخيره شهركرد با حجم 20،000 مترمكعب در پارك تهليجان و مخزن ذخيره 5000 متر مكعبى شهرك منظريه به‌همراه دو مخزن 500 مترمكعبى متعادل كننده در طول خط انتقال در گردنه‌هاى حيدرآباد و خلك از نوع بتنى مدفون در نظر گرفته شده‌اند. ساختمان هاى شيرخانه و ساختمانهاى جنبى وابسته نيز در محوطه مخزن ذخيره ومخزن تعادل شماره دو استقرار يافته‌اند.
      - کلرزنى و حفاظت کاتدى، به منظور گندزدايى، ضدعفونى كردن و حفظ سلامت آب، سيستم كلرزنى شامل يک واحد كلرزن گازى درمجاورت مخزن تعادل شماره 2 در نظر گرفته شده است. همچنين براى بخش‌هاى فولادى خط انتقال، سيستم حفاظت كاتدى از نوع تزريق جريان با استفاده از 19 ايستگاه در نظر گرفته شده است.
      • هزينه كل اجراى طرح: 450 ميليارد ريال بر مبناى نرخهاى سال 1387