طرح شبکه اردبیل

وضعیت پروژه: انجام شده

 1- مشخصات كلى طرح
      • كارفــرما: وزارت نيرو، شركت آب منطقه‌اى اردبيل
      • محل طرح: استان اردبيل
      • دامنه‌ى خدمات: مطالعات مراحل توجيهى ، طراحى تفضيلى، نظارت عاليه و مقيم بر اجراى طرح
      • اهداف اصلي: توسعه آبيارى در اراضى دشت اردبيل و ايجاد امكان اضافه برداشت از سفره آب‌زيرزمينى در مصارف شرب و كشاورزى متأثر از مديريت بهينه
      • تاريخ‌ها:
      - مطالعات از سال 1368 تا سال 1375
      - فاز اجرايى از سال 1379 تا كنون
      2- مشخصات فنى
      • منبع تامين آب: بند انحرافى الماس در10 كيلومترى پايين دست سد يامچى
      • موقعيت: شبكه آبيارى و زهكشى، از لحاظ موقعيت در غرب و شمال شهر اردبيل و مابين طولهاى جغرافيايى 48 درجه و 10 دقيقه و 48 درجه و 27 دقيقه شرقى و عرضهاى 38 درجه و 11 دقيقه و 38 درجه و 27 دقيقه شمالى واقع گرديده است.
      • وسعت اراضى بهبود: 200،2 هكتار
      • وسعت اراضى توسعه: 200،13 هكتار
      • اجزاى اصلى طرح:
      - نحوه آبگيري: رها سازى از سد در مسير طبيعى و بازگيرى در بند انحرافى الماس
      - اراضى توسعه و اراضى هكتار شامل:
      - واحد عمرانى اول: اراضى توسعه 6800 و اراضى بهبود 2000 هكتار
      - واحد عمرانى دوم : اراضى توسعه 5450 و اراضى بهبود 200 هكتار 
      - واحد عمرانى سوم: اراضى توسعه 950 هكتار مسير انتقال شامل كانال بطول كلى 56 كيلومتر،‌فلوم 4/3 كيلومتر، ‌سيفون 7/12 كيلومتر و تونل 4/0 كيلومتر از بند الماس تا سازه تقسيم شامل 7/5 كيلومتر كانال 8/0 كيلومتر فلوم و از سازه تقسيم تا درياچه شورابيل شامل 3/2 كيلومتر كانال و 4/1 كيلومتر فلوم
      - 21 كيلومتر كانال، ‌3 كيلومتر سيفون ايستگاههاى پمپاژ تلمبه‌خانه شامل 36 واحد با توان 12 مگا وات به شرح ذيل:
      - واحد عمرانى اول 21 واحد
      - واحد عمرانى دوم 12 واحد
      - واحد عمرانى سوم 3 واحد 
      - شبكه لوله‌گذارى بطول كل 220 كيلومتر به شرح ذيل:
      - واحد عمرانى اول بطول 2/112 كيلومتر انواع لوله
      - واحد عمرانى دوم بطول 5/93 كيلومتر انواع لوله
      - واحدعمرانى سوم بطول 3/14 كيلومتر انواع لوله
      • هزينه كل اجراى طرح: 184 ميليارد ريال بر مبناي نرخهاي سال 1380