صنایع چوب و کاغذ مازندران

وضعیت پروژه: انجام شده

1- مشخصات كلى طرح
      • كارفــرما: شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران
      • محل طرح: استان مازندران
      • دامنه‌ى خدمات: مطالعات مراحل توجيهى ، طراحى تفضيلى، نظارت عاليه و مقيم بر اجراى طرح
      • اهداف اصلي: انحراف جريانهاى سيلابى رودخانه تجن براى حفاظت ساحل رودخانه جهت جلوگيرى از ورود سيل به داخل مجتمع و تاسيسات چوب و كاغذ
      • تاريخ‌ها:
      - مطالعات توجيهى از سال 1375 تا سال 1376
      - مرحله‌ى طراحى تفصيلى از سال 1377 تا سال 1379
      - فاز اجرايى از سال 1380 تا سال 1381
      2- مشخصات فنى
      • موقعيت: استان مازندران، شهرستان سارى
      • متوسط آبدهى رودخانه: در موقعيت طرح تحت تأثير احداث سد مخزنى شهيد رجايى و اثر تنظيم كننده آن حدود 1/16 متر مكعب بر ثانيه در سال مي‌باشد كه حداكثر ماهانه آن حدود 29 مترمكعب در ثانيه در خرداد ماه و حداقل حدود 7 مترمكعب بر ثانيه در شهريور ماه خواهد بود.
      • اجزاى اصلى طرح:
      - نوع ديوار : خاك مسلح 
      - طول احداثى ديوار : 1841 متر
      - خاكبردارى : 115000 مترمكعب
      - خاكريزى : 80.000 مترمكعب
      - ارتفاع متوسط ديوار : 2/4 متر
      - حجم بتن‌ريزى : 1870 مترمكعب
      - تسمه فولادى : 235.000 كيلوگرم
      - فولادگذارى : 40.000 كيلوگرم
      - اجراى مصالح زهكشى و بلوكاژ : حدود 30.000 مترمكعب
      - لوله‌گذارى فولادى : 18.000 كيلوگرم
      
      • هزينه كل اجراى طرح: 10 ميليارد ريال بر مبناى نرخهاى سال 1379